Rapporteringsskyldighet av missförhållande enligt LSS

Kortfattat

Alla anställda hos Vår Omtanke har skyldighet att omgående rapportera missförhållanden och/eller påtagliga risker för missförhållanden direkt.

Exempel på missförhållanden:

 • Fysiska övergrepp (t.ex. slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt)
 • Psykiska övergrepp (t.ex. bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar)
 • Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier
 • Ekonomiska övergrepp (t.ex. stöld, förskingring eller utpressning)


Om du är osäker, rapportera in det som har skett/upptäckts så får din kundansvariga bedöma det vidare.

Rapportera in via ett digitalt formulär som du finner här

Rapporteringsskyldighet av missförhållande enligt LSS

Alla anställda hos Vår Omtanke (inkl. ev. praktikanter under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program) ska omgående rapportera missförhållanden och/eller påtagliga risker för missförhållanden direkt till sin kundansvariga eller till verksamhetschefen.

Med missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på missförhållanden: 

 • Fysiska övergrepp (t.ex. slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt)
 • Psykiska övergrepp (t.ex. bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkninga)
 • Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier
 • Ekonomiska övergrepp (t.ex. stöld, förskingring eller utpressning)

Om du är osäker, rapportera in det som har skett/upptäckts så får din kundansvariga bedöma det vidare.

Hur ska jag rapportera ett misstänkt missförhållande?

Som anställd på Vår Omtanke är du skyldig att rapportera ett misstänkt missförhållande omedelbart till företaget. Detta kan göras på olika sätt:

 • via ett digitalt formulär som du finner här https://forms.gle/tnqqJ6eWZsXSc36k9
 • via pappersformulär (finns i fysiska arbetsplatspärmar)
 • via PDF-formulär (finns i digitala arbetsplatspärmen på hemsidan)
 • via email till avvikelse@varomtanke.se
 • via telefon, 010-251 50 50 eller journumret 0702-513750

Avvikelser

Kortfattat

Vår Omtanke arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten och den assistans vi utför åt våra kunder. Därför är det oerhört viktigt att vi får reda på när något går fel eller inte blir som det var planerat. Syftet är inte att hitta VEM som gjort fel utan VAD som kan göras för att undvika att det händer igen.


Exempel på avvikelser: 

 • Någon skadas i en assistanssituation (t.ex. fall, brännskador, förflyttningar som inte går bra etc.).
 • Felaktig eller utebliven medicinering.
 • Någon på Vår Omtanke skadas p.g.a. olycka eller andra missförhållanden på arbetsplatsen (enl. ovan).
 • En anställd på Vår Omtanke skadas p.g.a. felaktigt lyft, belastning, eller motsvarande skada i situationer relaterade till arbetet och/eller arbetsmiljö.
 • Vid allvarliga brister i medicinska eller andra relaterade arbetsrutiner.
 • Avvikelse pga bristande rutiner eller brister i utförandet av dem som orsakar att kunden inte får sina behov tillgodosedda.


Om du är osäker, rapportera in det som har skett/upptäckts så får din kundansvariga bedöma det vidare.

Rapportera in via ett digitalt formulär som du finner här

Rapportering av avvikelser

Vår Omtanke arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten och den assistans vi utför åt våra kunder. Därför är det oerhört viktigt att vi får reda på när något går fel eller inte blir som det var planerat.

I kundens genomförandeplan fastställs de rutiner som finns i assistansuppdraget. När något i kundens vardag avviker från de uppsatta rutinerna kallas det för en avvikelse. Alla avvikelser ska rapporteras till Vår Omtanke så snart som möjligt. Syftet är inte att hitta VEM som gjort fel utan VAD som kan göras för att undvika att det händer igen.

Exempel på avvikelser: 

 • Någon skadas i en assistanssituation (t.ex. fall, brännskador, förflyttningar som inte går bra etc.).
 • Felaktig eller utebliven medicinering.
 • Någon anställda på Vår Omtanke skadas p.g.a. olycka eller andra missförhållanden på arbetsplatsen (enl. ovan).
 • En anställd på Vår Omtanke skadas p.g.a. felaktigt lyft, belastning, eller motsvarande skada i situationer relaterade till arbetet och/eller arbetsmiljö. Vid allvarliga brister i medicinska eller andra relaterade arbetsrutiner.
 • Avvikelse pga bristande rutiner eller brister i utförandet av dem som orsakar att kunden inte får sina behov tillgodosedda.


Om du är osäker, rapportera in det som har skett/upptäckts så får din kundansvariga bedöma det vidare.

Hur anmäler jag en avvikelse?

En avvikelserapportering kan göras på flera olika sätt. Det viktiga är att Vår Omtanke får information om avvikelsen och kan påbörja en utredning så snart som möjligt. När du gör en avvikelserapport så är det bra om du kan vara så detaljerad som möjligt om händelseförloppet (t.ex. tidpunkt, plats etc) men det är inget krav. Om Vår Omtanke behöver mer information om avvikelsen kommer du att kontaktas av din kundansvariga. 

Avvikelsens kan rapporteras på olika sätt: 

 • Via ett digitalt formulär som du finner här https://forms.gle/tnqqJ6eWZsXSc36k9
 • Via pappersformulär (finns i fysiska arbetsplatspärmar)
 • Via PDF-formulär (finns i digitala arbetsplatspärmen på hemsidan)
 • Via email till avvikelse@varomtanke.se
 • Via telefon, 010-251 50 50 eller journumret 0702-513750

Anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa

Ett barn ska aldrig fara illa eller riskera att fara illa. Du som arbetar på Vår Omtanke och misstänker att ett barn (person under 18 år) far illa har en skyldighet att genast anmäla detta till:

 • kundansvarig hos Vår Omtanke
 • socialnämnden i kommunen där barnet är hemmahörande

En anmälan kan göras via telefon, brev, email eller personligen. Kontakta kommunens socialtjänst och gör anmälan omgående. 

Anmälningsplikten för anställda gäller endast om barnet eller någon av dess föräldrar är kund hos Vår Omtanke, annars gäller inte anmälningsskyldigheten. Emellertid står det i lagen att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).